Historia szkoły

Historia Szkoły w Szczawinie

1511-23 - Jan Laski w "Liber Beneficiorum" odnotował fakt istnienia szkoły parafialnej w Szczawinie. 
1863 - Rząd rosyjski zezwala na założenie szkoły w Szczawinie. Ze względu na brak nauczyciela szkoła nie funkcjonuje. 
13.01.1886 - Zakupiono dwie morgi ziemi i budynek drewniany, kryty słomą. Szkoła wciąż nie funkcjonuje ze względu na brak nauczyciela, maj 1888 - Mianowano do szkoły pierwszego nauczyciela pana Józefa Kocińskiego. Pracował on do września 1888 r. 3.12.1888 - Wraz z objęciem stanowiska nauczyciela przez pana Rykalskiego rozpoczyna się systematyczna nauka w szkole. Zdobywa on pierwsze książki i pomoce dydaktyczne. 
1904-1905 - Budowa nowej murowanej szkoły. Dzieci uczą się w wynajętym u Józefa Jędrzejczaka (cieśli) budynku w Szczawinie Dużym. 
1905 - Oddanie do użytku nowego budynku szkolnego. 
1913 - Wprowadzono reformę szkolną - nowe programy i metody nauczania. Szkoła jednoklasowa o czterech oddziałach. 
1914-1916 - Szkoła pracuje nieregularnie. W budynku stacjonują na zmianę wojska rosyjskie i niemieckie. 
1918-1919 - Nauczyciel szkoły w Szczawinie Stefan Jastrzębski organizuje Ochotniczą Straż Pożarną. 
1919/20 - Przerwa w nauce w okresie zimy z powodu braku opału.

 

1923/24 - Zmiana organizacji szkoły na dwuklasową. Pierwszą kierowniczką szkoły zostaje Salomea Lewicka. Po raz pierwszy zorganizowano święto sadzenia drzewek. Wprowadzono dwuzmianowość nauczania. 
1924 - Nauka rozpoczyna się 1 września po raz pierwszy. Wprowadza się nauczanie religii w szkole. W okresie zimy prowadzone są kursy dla dorosłych.

 

1925/26 - Przebudowano szkołę i zrobiono z szatni drugą izbę. 
1926/27 - Zmiana organizacji szkoły na trzyklasową. Zorganizowano sklepik uczniowski. Dochód ze sprzedaży w sklepiku przeznaczono na zorganizowanie biblioteki szkolnej. Na koniec roku szkolnego w bibliotece było 130 książek. 
1929 - Remont szkoły. Wprowadzono nowe przedmioty: fizykę i chemię. Rozpoczyna działalność Samorząd Szkolny.

 

1930/31 - Epidemia szkarlatyny powodem przerwy w nauce (marzec 1931). Uczniów objęto opieką lekarską. 
1931/32 - Zorganizowano siódmy oddział. W budynku kurii biskupiej otwarto dodatkową (trzecią) izbę lekcyjną. 
1932/33 - Kolejna reforma szkolna. Zorganizowano kursy wieczorowe dla dorosłych. W planie pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły ujęto obchody imienin i urodzin czołowych polityków (marszałka, prezydenta). 
1934/35 - Rozpoczęła działalność Szkolna Kasa Oszczędności. Zorganizowano świetlicę dla uczniów. 
1938/39 - Trwa kurs dla 45 przedpoborowych. 
1939 - Rozpoczęcie roku szkolnego 9 października. Usunięto nauczanie historii i geografii, godło i portrety polskich patriotów. Funkcję kierownika szkoły pełni od 1.09.39 r. Józef Jabłoński, którego aresztowano 6 maja 1940 r. Józef Jabłoński umiera 27 października 1940 r. w Mauthausen-Gusen. 
12.02.1945 - Wznowienie nauki w szkole (jedna izba w budynku szkoły, a dwie w budynku kurii biskupiej) pod kierunkiem Heleny Jabłońskiej. 
1945/46 - Założenie oświetlenia elektrycznego w szkole. 
1946/47 - Rozpoczyna działalność ZHP. 
1948/49 - Udział uczniów w pochodzie pierwszomajowym w Strykowie. Wprowadzono dzienniczki ucznia. 
1953/54 - Uruchomienie księgozbioru pedagogicznego w bibliotece szkolnej. Posiedzenie Rady Pedagogicznej z sołtysami gromady Szczawin w sprawie przebiegu akcji planowego skupu zboża w obrębie rejonu szkolnego oraz w sprawie zakładania spółdzielni rolniczych. W latach 50-tych z inicjatywy szkoły działa teatr ludowy, a później kino "Szarotka". Studenci odbywają praktykę zawodową w tutejszej szkole. 
1962/63 - Rozpoczęcie cyklu kształcenia pedagogicznego nauczycieli w ramach posiedzeń Rady Pedagogicznej. Na początku lat 60-tych w starym budynku szkoły otworzono "Klubo - Kawiarnię". Wznowienie działalności Samorządu Szkolnego. 
1963/64 - Uroczyste obchody XX-lecia PRL i 1 Maja. Zorganizowanie wycieczek do Spały, Tomaszowa, Inowłodza oraz do Trójmiasta. 
1964/65 - Zmiany w programach nauczania z j. pol. - kl. VII, śpiewu - kl. VI, VII, biologii - kl. VI. Opracowanie regulaminu ucznia na podstawie Zarz. Min. Ośw. i Wych. z dn. 28.11.1964 r. Udział nauczycieli w akcji przedwyborczej i samych wyborach. 
1965/66- Powstaje Statut Szkoły Podstawowej. Szkoła podstawowa 8-klasowa to szkoła świecka, koedukacyjna, wyposażona przez państwo. Uroczyste obchody z okazji tysiąclecia państwa polskiego. Nauczyciele szkoły w Szczawinie deklarują 0,5% swoich poborów na Fundusz Budowy Szkół i Internatów. Odbyły się wycieczki do: Krakowa, Trójmiasta, Lodzi, Nieborowa, Łowicza, Bełchatowa, Płocka i Torunia. 
1966/67 - Zmiana stopnia organizacyjnego szkoły z siedmio na ośmioklasową. 
1970/71 - Specjalne posiedzenie Rady Pedagogicznej z przedstawicielami władz wiejskich w sprawie udzielania pomocy. 
1971/72 - Wprowadzenie do realizacji obowiązkowych ćwiczeń śródlekcyjnych. 
1973/74 - Oddanie do użytku nowego budynku szkolnego. Likwidacja szkoły w Józefowie. Powiększenie obwodu szkolnego Szczawin. 
1978/79 - W szkole pracuje już 9 nauczycieli w tym 5 posiada wyższe wykształcenie magisterskie. 
1979/80 - Powstaje szkoła zbiorcza w Szczawinie. Rozpoczynają się zajęcia w klasie "0". Dzieci dowożone są autobusem MPK, linii 51. Oddanie do użytku Domu Nauczyciela w Szczawinie. Zorganizowanie pierwszego samodzielnego obozu sportowego w Tomaszowie Mazowieckim. 
1981/82 - Obniżka godzin pracy: dla nauczycieli 22 godz. tygodniowo, dyrektorów 6 godzin tygodniowo, kierowników świetlic 22 godzin tygodniowo, obsługa szkoły otrzymuje dodatek w wysokości 15% swojego uposażenia. Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie szkoły w Szczawinie (zaostrzona dyscyplina pracy nauczycieli i uczniów). 
1982/83 - Nowe programy nauczania w kl. V i kl. VIII z matematyki. Uposażenie nauczycieli wg nowych zasad w zależności od wykształcenia, stażu pracy. Posiedzenia Rady Pedagogicznej z członkami Polskiego Towarzystwa Postępu Pedagogicznego. Założenie płyty asfaltowej na boisku szkolnym. 
1983/84 - W szkole w Szczawinie zorganizowano zimowisko dla harcerzy z gminy Zgierz. Wydana została gazetka "Uczniowskie Wieści". 
1985/86 - Rada Pedagogiczna po konsultacji z rodzicami i uczniami podejmują decyzję o 5-dniowym tygodniu pracy. 
1987/88 - Ożywienie życia kulturalnego w szkole (liczne wycieczki do teatrów i muzeów łódzkich). 
1989/90 - Rozpoczęcie aktywnej działalności Szkolnego Klubu Modelarskiego "JUNIOR". 
1990/91 - Otrzymanie pierwszego komputera od firmy POL-ROL ze Smardzewa. Zorganizowanie klubu informatycznego. Wprowadzenie do szkoły nauczania języka angielskiego. W drugim półroczu w klasie VIII wprowadzono nowy przedmiot "Elementy informatyki". Koło historyczne i biologiczne prowadzą regularne zajęcia w Muzeum Arch. - Etnogr. w Lodzi i ogrodzie ZOO. Dzieci ze Szczawina na obozie w Bułgarii. 
1991/92 - Przywrócenie nauczania religii w szkole. Rozpoczęcie regularnych zajęć sportowych na basenie w Zgierzu. Prowadzenie pierwszych kursów komputerowych dla dorosłych. Wydawanie gazetki klasowej "Wiadomości nie tylko szkolne" przez klasę VI (12 numerów). Wyjazd dzieci na letni odpoczynek do Czechosłowacji. 
1992/93 - Otwarcie gminnej międzyszkolnej pracowni informatycznej (luty 1993 r.). Uroczyste obchody 500-lecia odkrycia Ameryki. Rozpoczęcie kształcenia informatycznego nauczycieli i uczniów. Od maja 1993 r. działają w szkole dwa związki zawodowe: ZNP i SOLIDARNOŚĆ.

 C.D.N. ...