Egzamin ósmoklasisty

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023/ 2024
 dotycząca organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024. 

Egzamin zostanie przeprowadzony w dniach 14-16.05.2024 r.

 Najważniejsze terminy: 

 • do 02.10.2023 należy złożyć wypełniony załacznik nr 3a dotyczący wyboru języka obcego 
 • do 16.10.2023 należy złożyć zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych
  trudnościach w uczeniu się na podstawie której zostaną ustalone dostosowania form i warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty  (nie dotyczy to uczniów, których opinie są już dostarczone do szkoły)
 • do 21.11.2023  dyrektor szkoły  lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje rodziców o proponowanych sposobach dostosowania warunków i forprzeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty 
 • do 24.11.2023 rodzice zobowiązani są do podpisania w szkole oświadczenie o korzystaniu lub nie korzystaniu ze wskazanych sposobów dosotowania
 • do 14 lutego 2024 r. przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego   
 • do 15 marca 2024 r. przyjęcie deklaracji przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty od uczniów – obywateli Ukrainy, którzy rozpoczęli kształcenie w VIII klasie szkoły podstawowej po 30 września 2023r.   
 • do 30 kwietnia 2024 r. przyjęcie od rodziców uczniów – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego 
 • do 10 maja 2024 r. przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady
 • do 3 lipca 2024 r. przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.  
 • 3 lipca 2024 r. udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty, dostęp do sytemu otrzyma każdy zdający uczeń od szkoły.  

Szczegółowe inofmoracje dostępne są w poniższych załącznikach oraz na stronie OKE: 

https://lodz.oke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-3/ http://komisja.pl/info.php?i=322 

 

 Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024:

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym

 1. język polski - 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka - 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny - 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz.9:00

W terminie dodatkowym

 1. język polski - 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. matematyka - 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny - 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

TERMIN DODATKOWY jest dla uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym lub przerwali dany zakres egzaminu ALBO którym przerwano i unieważniono egzamin.

  

 Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

 

Czas trwania (min.)

arkusz

standar­dowy

przedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17.

Komunikatu CKE

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

 

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH 

1. Dostosowanie form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do:

 • rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność LUB  potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej  
 • potrzeb ucznia – obywatela Ukrainy (dotyczy egzaminu z każdego przedmiotu) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.  

 

ARKUSZE W DOSTOSOWANEJ FORMIE SĄ PRZYGOTOWYWANE DLA UCZNIÓW:

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  
 • słabowidzących  
 • niewidomych  
 • słabosłyszących i niesłyszących  
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  
 • z afazją  
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym  
 • którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki)  
 • obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa  
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi  
 • z zaburzeniem widzenia barw. 

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY POLEGA MIĘDZY INNYMI NA: 

 • zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia  
 • zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych  
 • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych  
 • odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów 22 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024  
 • ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia  
 • zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

 

DOKUMENTY, NA PODSTAWIE KTÓRYCH PRZYZNAWANE JEST DOSTOSOWANIE FORMY LUB WARUNKÓW PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, TO: 

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność  
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym  
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania  
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza  
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się : z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią  
 • pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:  a) objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną b) cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu c) obywateli Ukrainy. 

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.


1. Każdy zdający powinien w każdym dniu egzaminu ósmoklasisty długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań
(odpowiedzi).
2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje
się rysunków ołówkiem.
3. Zdający mogą mieć butelkę wody. 
4. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość ( ważną legitymację szkolną).
5. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej
6. Nie wolno wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń w tej sali.
7. Uczniowie nie mogą komunikować się z rówieśnikami w trakcie egzaminu i są zobowiązani do samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
8. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu
na chorobę.


Po egzaminie ósmoklasisty.

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
2. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

Druk załącznika dostępny na stronie CKE (www.cke.edu.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty)

3. Wniosek o wgląd można również złożyć w innej formie niż określona w załączniku 16a. We wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy wskazać:
a. imię i nazwisko zdającego
b. PESEL zdającego
c. dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz – jeżeli to tylko możliwe – adres e-mail oraz/lub numer telefonu komórkowego lub inny sposób kontaktu umożliwiający jak najszybsze przekazanie informacji o wyznaczonym terminie wglądu
d. przedmiot egzaminacyjny, którego wgląd dotyczy.
4. Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia udostępnienia w ZIU (SIOEO) informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty, tj. od 3 lipca 2023 r., zgodnie z kolejnością wpływu.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

i OKE: https://www.oke.poznan.pl/cms,4837,informacje.htm

Warto również odwiedzić stronę: https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/co-o-egzaminie-osmoklasisty-powinni-wiedziec-rodzice