Szkoła Podstawowa im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie

95-002 Smardzew; Szczawin Kościelny

ul. Kościelna 21

E-mail: spszczawin@gminazgierz.pl

Przejdź do strony głównej

Sobota, 20 lipca 2024

Jesteś tutaj: Start / Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów.

Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.

Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i uczęszczające do niej. Prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

Wcześniejsze rozpoczęcie nauki, odroczenie obowiązku szkolnego, spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, skreślenie ucznia z listy uczniów, indywidualny program lub tok nauki.

Ocenianie, promowanie i egzaminowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa programowa określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-07-29 18:46przez: Krzysztof Skolik
Opublikowano:2021-07-29 18:46przez: Krzysztof Skolik
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie
Odwiedziny:640

  • Brak wpisów.